Tel: xxxxx xxxxxxxxxx | Mail:yonetim@erbaadernek.org.tr


MADDE 1

Adı : Erbaa Kültür ve Dayanışma Derneği

Merkezi: Ankara

Merkez  dahilinde adres değişikliği yapmaya  Genel kurul  yetkilidir.

 

DERNEĞİN AMACI VE GERÇEKLEŞTİRME BİÇİMLERİ

MADDE 2-

A- Derneğin Amacı: Siyasi bir gaye gütmeksizin Erbaalılar arasındaki sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı tesis ve temin etmek, bölgesi halkının nerede olursa olsun daha iyi koşullar içinde yaşamlarını temin için maddi ve manevi yardımda bulunmak ve Erbaalı gençlerin artan ölçüde yararlı unsurlar haline gelmelerini sağlamaktır.

B- Bu amacı gerçekleştirmek için Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri;

1)  Erbaa’lı muhtaçlara olanakları nisbetinde nakdi yardımda bulunmak,

2) Erbaa ilçesi nüfusuna kayıtlı hemşehrilerinden muhtaç olanlarına öncelikle yardımda bulunmak,

3) Herhangi bir yüz kızartıcı suçu bulunmayan, işine son verilen memur ve işçi hemşehrilerinin mağduriyetlerini giderici tedbirler almak üzere teşebbüslerde bulunmak,

4) Su baskını, yangın, deprem gibi benzeri afetlere uğrayanlara, kaza geçirmişlere yardımda bulunmak,

5) Yüksek öğrenime devam eden öğrenciler için yurtlar yaptırmak ve kiralamak. Erbaa’ lı öğrencilere yurt içinde nerede olursa olsun imkanları nisbetinde nakdi, karşılıklı veya karşılıksız yardımda  bulunmak,

6) Düşkün ve yardıma muhtaç üyeler için huzurevi yaptırmak,  kiralamak veya mevcutlardan istifade imkanlarını araştırmak,

7) Çocuk yuvaları ve kreşler açmak veya açık bulunan yerlerden istifade imkanlarını araştırmak,

8) Üyelerin ve hemşehrilerin ve ailelerinin sosyal ve kültürel ihtiyaç ve gelişmelerine yardımcı olmak için gereken kamp ve sair tesisleri kurmak, kurulmuş olan tesislerden faydalanmasını sağlamak ve toplu tesisler edinmeleri için imkanlar  arayıp girişimlerde bulunmak,

9) Yüksek tahsil çağında bulunan çocuklar için yurtlar tesis etmek ve buralarda bulunan fakir ve yardıma muhtaç çocuklara yiyecek, giyecek, araç ve gereç sağlamak ve tahsil hayatını başarılı geçirdiğini  belgeleyen öğrencilere karşılıklı veya karşılıksız burslar vermek,

10) Hemşehrileri ilgilendiren haberleri özellikle üyelerin ve hemşehrilerin düğün gibi hayırlı, hastalık, vefat gibi üzücü hallerini istedikleri takdirde seri şekilde üyeler ve hemşehrilerine duyurulmasını sağlamak,

11) Derneğin yapacağı hizmetler iç  yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelikler Genel Kurulun  kabulü ile yürürlüğe girer. Yönetmelikler Genel Kurul onayından geçene kadar  Yönetim Kurulu Kararı ile yukarıdaki  hususların gerçekleştirilmesine çalışır.

12) Taşınır ve taşınmaz edinebilir, kiralayabilir, satabilir ve kiraya verebilir.

13) Yasalara ve ana tüzüğe aykırı olmamak kaydıyla gerekli gördüğü diğer çalışmaları yapabilir.

14) Dernek adına lokal açabilir.

15) Derneğin Ankara içi ve dışı şubesi bulunmamaktadır.

16) Yörenin kültür ve sanat değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak ve unutulmamasını sağlamak üzere kültürel ve sanatsal faaliyetleri ile bu konuda konferans ve paneller düzenlemek

 

 

 

 

 

 

 

DERNEK ÜYELİĞİ VE ÜYE OLMA ŞARTLARI

MADDE 3 Derneğe üye olabilmek için;

a) Medeni haklara sahip olmak,

b) 18 yaşını doldurmuş olmak,

c) Derneğin gayelerini benimsemiş olmak,

d) Halen Ankara’da oturmakta olan ve Erbaa nüfusuna kayıtlı veya Erbaa nüfusuna kayıtla anne ve babadan olmak,

e) İki dernek üyesi tarafından  teklif edilmek.

 

Bu koşulları taşıyan herkes Derneğe üyelik için Dernekçe hazırlanmış “üyelik giriş bildirgesini” doldurup imzalamak suretiyle yazılı olarak başvurabilir.

Yönetim  Kurulu üyelik için yapılan başvuruları en  çok 30 gün içinde kabul veya isteğin reddi  şeklinde karar bağlayıp sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır. Dernekler Kanununda gösterilen kamu hizmetli görevlilerinin üyeliğe kabulü  için ilgili merciden izin almış olmaları şarttır. Yabancı uyrukluların üyeliği, Türkiye’de ikamet hakkının olmasına bağlıdır.

 

ÜYELERİN HAKLARI VE FAHRİ ÜYELİK

MADDE 4- Hiç kimse Derneğe üye olmaya veya Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı dilekçe ile istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup, oyunu  bizzat kullanır. Dernek üyeleri aidatlarını ve derneğe olan diğer borçlarını süresinde ödemek ve ana tüzüğe aykırı davranmamak yükümlülüğü altındadır. Dernek üyeleri yıllık 60 YTL (altmış Yeni Türk Lirası)  üye aidatlarını ve 5 YTL (beş Yeni Türk Lirası) giriş aidatı öderler. Genel Kurul, güncel ekonomik gelişmeleri göz önüne alarak üye giriş ve aidatını artırmaya gidebilir. Erbaa’lı kimliğini benimseyen ve derneğe maddi ve manevi yardımda bulunmuş olan herkes fahri üye olabilir. Fahri üyeliğe kabul madde 4’de belirtilen yazılı usule göre yapılır. Fahri üyeler kararlara katılma ve dernek organlarında görev alma dışında tüm üyelik haklarından yararlanabilirler. Fahri üyeler dilediklerinde üyelik aidatı verebilirler.

 

DERNEK ÜYELİĞİNDEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA ŞARTLARI

MADDE 6-

a) Dernek üyeliğinden her zaman çıkmak mümkündür. Bunun için Yönetim Kuruluna yazılı müracaatta bulunmaları yeterlidir. Üye, yazılı müracaatını takip eden bir ay sonunda üyelikten ayrılmış sayılır. Durum bir mektupla adresine bildirilir.

b) Üyelikten çıkarma usulü:Bir üye hakkına Dernek  üyeliğinden çıkarmayı gerektirir bir halin varlığı ihbar olunur veya Yönetim Kurulunca sair şekillerle öğrenilir  ise Yönetim Kurulu olayı münasip  göreceği yollarla tahkik eder ve sonucuna göre karara bağlar.  Dernek Yönetim, Denetleme  ve Disiplin Kurulu üyelerinin  üyelikten çıkarmayı gerektirir fiil ve hareketlerinin belirlenmesi  halinde durumları  Yönetim Kurulunca Disiplin Kuruluna intikal ettirilir. Disiplin Kurulunca yapılacak soruşturma sonucu bir rapor halinde Yönetim Kuruluna intikal ettirilir ve Yönetim Kurulunca gereken karar verilir.

Dernek Yönetim Kurulunun ihraç kararlarına karşı Genel Kurul toplantılarında itiraz  olunabilir. Genel Kurulların bu hususta vereceği karar kesindir.

viagra hinta viagra bestellen viagra pil levitra prijs levitra 20 mg cialis bestellen kamagra jelly kamagra oral jelly cialis kopen viagra kopen viagra pillen levitra kopen cialis norge viagra for kvinner

 

SEÇME VE SEÇİLME USULLERİ

MADDE 6- Dernek üyeleri Genel Kurulda seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kendi kullanmak zorundadır. Fahri üyenin oy kullanma hakkı yoktur.

 

ÜYELERİN DERNEK FAALİYETLERİNDEN YARARLANABİLMESİ

MADDE 7- Derneğin üyesi sıfatına  haiz her kişi Derneğin lokallerinden, sosyal tesislerinden ve yardımlarından vesair faaliyetlerden yararlanır.

 

 

 

 

 

ONUR KURULU

MADDE 8-Yönetim, Denetim Kurulları ile Disiplin Kurulu Başkanları ve bu kurulları kendi üyeleri arasında gizli oy ile seçecekleri birer üyeden  teşekkül eder. Onur Kurulu Dernek yararına büyük hizmetler ifa eden veya bağışta bulunan kimselere onur belgesi verebilir.

 

DERNEK ORGANLARI

Madde 9-

a-Genel Kurul

b-Yönetim Kurulu

c-Denetleme Kurulu

d-Disiplin Kurulu’ndan ibarettir

 

GENEL KURULUN KURULUŞU

Madde 10-

a-Yönetim Kurulu

b-Denetleme Kurulu

c-Disiplin Kurulu ve Dernek kayıtlı üyelerden teşekkül eder.

 

Genel Kurul toplantıları  ve seçimleri iki senede bir yapılır. Yönetim ve Denetleme Kurulları gerekli gördüğü hallerde veya Dernek  üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu toplantıya çağırmaya mecburdur. Yönetim Kurulunun bu mecburiyeti yerine getirmemesi halinde Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine  mahalli  Sulh Hukuk Hakiminin Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişilik heyet Genel Kurulu Mart ayı içinde toplantıya çağırır.

 

ÇAĞRI USULÜ

Madde 11- Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü ve saati, yeri ve gündemi mahalli  bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılamaz. İkinci toplantının nerede, hangi gün ve saatte yapılacağı da aynı ilanda belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak  zaman bir haftadan  fazla olamaz. Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci  bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.  Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.  Fıkra esaslarına göre  Genel Kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

TOPLANTININ YERİ VE YAPILIŞ USULÜ

Madde 12- Genel Kurul toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz. Genel Kurul  Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olamaz. Dernek Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen gün ve saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki   adlar karşısına imza  koyarak toplantı yerine girerler. İkinci fıkrada belirtilen tamsayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir  ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden  biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan yeteri kadar başkan vekili ve iki katip üye seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katip üyeler, toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve  belgeler  Yönetim Kuruluna verilir.

 

 

 

Genel Kurulun karar alma şekli ve karar nisabı;

Genel Kurul kararları ekseriyetle açık oyla alınır.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 13-  Aşağıda  yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek Tüzüğünün  değiştirilmesi,

3-Yönetim ve Denetim Kurullarının çalışma ve faaliyet raporlarının görüşülmesi,Yönetim Kurulunun ibra           edilmesi,

4-Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz  malların satılması veya idare şekli    hususunda  Yönetim Kuruluna  yetki verilmesi,

6-Derneğin  Federasyona veya bir üst kurula katılması,

7-Derneğin feshedilmesi,

8-Mevzuatta  ve Dernek  Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen  diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

GENEL KURUL TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Madde 14- Genel Kurul toplantısında  yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.

Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.

Tüzük tadili Genel Kuruldaki mevcudun 2/3’nün oyu ile kabul olunur.

 

YÖNETİM KURULUNUN  TEŞKİLİ

Madde 15- Genel Kurul iki yıl için tek bir Genel Başkan, 10 (on) kişilik asil üye ile 10 (on) kişilik yedek üyeyi gizli oyla seçer.

Yönetim Kurulu asil üyeler arasından 2 (iki) Başkan Yardımcısı, 1 (bir) Genel Sekreter ve Muhasip Üye seçer.

Asil üyeliklerden boşalanların yerine yedeklerden oy alma sırasına göre çağrılırlar.

 

MADDE 16- Yönetim Kurulu en az ayda bir veya Başkan yahut Yönetim Kurulu üyesinden dört kişinin yazılı isteği üzerine her zaman toplanır.

Mazeret beyan etmeksizin üst üste üç kere toplantıya gelmeyen üye Yönetim Kurulu üyeliğinden  müstafi sayılır.

Yönetim kurulu çoğunlukla karar alır. Yönetim kurulunda oylamalar açık olarak yapılır. Eşitlik halinde başkanın bulunduğu tarafın oyu ile karar alınır.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 17- Yönetim kurulu aşağıdaki  hususları yerine getirir.

a) Derneği temsil etmek veya bu hususları yerine getirir,

b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait  bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

c)Dernek Tüzüğünün ve mevzuatın verdiği diğer işleri yapmak,

d) Derneğin içişleri kollarının faaliyetleri ve lokalin taşınmazların idaresi için yönetmelik  hazırlamak ve lüzumlu görürse kollara ve lokale birer aza vererek faaliyetlerini yakından takip etmek,

e)Derneğe ait kayıt ve defterleri tutmak ve muhafaza etmek,

f) Derneğin icra organı olarak iş programı Ana Tüzük hükümlerinin direktifi dairesinde derneğe ait bütün işleri yapmak ve yaptırmak,

g) Üyelerin sosyal yaşantılarına ve sağlık durumlarıyla ilgilenip kamplar, lokaller, huzur evleri tesis etmek, bunların işlemesini ve işletilmesini sağlamak,

 

 

 

 

 

 

 

BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 18- Başkan Derneği temsil, gündemi ihzar, müzakereleri idare, toplantı açma ve yoklama yapma yetkisine haizdir.

 

Madde 19- Başkan Yardımcısı: Dernek Başkanının Yardımcısı  olup, Başkanın  yokluğunda Başkanın görev ve  yetkilerine haizdir. Başkanın ayrılması halinde ilk kongreye  kadar Genel Başkanlık görevini üstlenir ve devam ettirir.

 

Madde 20- Genel Sekreter: Derneğe  ait muamelatı yapar, evrak ve defterlerin tanzim, muhafaza, yönetim kararlarını zapt ve başkanın verdiği yetki nispetinde Dernek adına  yapılan yazışmalara imza eder.

 

Madde 21- Muhasip Üye: Dernek hesaplarını tutar. Dernek üye aidatı, teberruları, diğer hasılatı toplar ve milli bankalarda  muhafaza eder. Sarf evrakının tanzim eş Başkanla birlikte imza edeceği vesikalarla, bankadan lüzumu kadar para çekip sarfiyatı bütçeye göre idare eder. Dernek gelirlerinin tahsilatlarını temin ve aidatını vaktinde ödemeyen üyeleri Yönetim Kuruluna ihbar eder.

Başkan veya Başkan vekili  ile Muhasip Üyenin müşterek imzalarıyla bankadan para çekilir.

 

DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Madde 22- İki senede bir Genel Kurulca seçilecek üç asil, üç yedek üyeden teşekkül eder. Dernek muamelat, muhabere ve hesaplarını en az ikisi  bir arada tetkik eder.

Genel. Kurul toplantısından 15 gün önce genel bir  teftiş yaparak hazırlayacakları raporu Genel Kurula sunar. Yönetim kurulu tarafından hazırlanacak bütçe hakkında Genel Kurula mütalaa arz eder. Denetleme Kurulu 6(altı) ayda bir veya lüzumlu gördüğü durumlarda denetleme yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim kuruluna sunar.

 

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
         Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.
         Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
         Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
         Derneğin denetleme kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen  aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve  toplandığında genel kurula sunar.”

 

 

Madde 23- Denetciler yaptıkları kontrol ve teftiş sonucunda  bir raporla Yönetim Kuruluna bildirir. Genel Kurulun davet edilmesi icap eden hallerde, Yönetim Kurulunun ihmale ve acze düştüklerine kani olduklarında, sorumluluğu tamamen kendilerine ait olmak şartı ile Genel Kurulu toplantıya davet ederler.

 

DİSİPLİN KURULU

Madde 24- Dernek üyeleri aleyhine yapılacak şikayetleri tetkik edip, karara bağlamak üzere genel kurulca 3(üç) asil, 3(üç) yedek disiplin kurulu üyesi seçer.

Disiplin Kurulu üyeleri hakkında:

a)İhtar,

b)Tevhih cezaları verebilir,

c) 6. maddenin b bendindeki  sebeplerin gerçekleştiğinin tespiti halinde üyenin dernekten ihracı ile ilgili belgeleri, yazılı görüşü ile birlikte Yönetim Kuruluna bildirir.

 

ORGANLAR VE SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde 25- Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen  30 (otuz) gün içinde, Yönetim Kurulu başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları derneğin  bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

 

Madde 26- Dernek üyelerine  dernek adına gördükleri faal hizmetlerden dolayı ücret veya maaş adı altında para verilemez.

 

Madde 27- Ana  tüzük kayıtlı üyeden en az 2/3’nün veya Yönetim Kurulunun teklifi  üzerine Genel Kurulca değiştirilebilir.

 

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Madde 28- Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

a) Derneğin kuruluşu sırasında yapılacak teberrüler,

b) Derneğe girerken ödenecek giriş aidatı 5 YTL. üyelik aidatı yıllık 60 YTL. dir. Üye üyelik aidatını  isterse aylık veya peşin ödeyebilir. Teberrüde bulunabilir.

c) Her türlü bağışlar  kabul edilir.

d) Dernekçe tertiplenecek müsamere, piyango, seyahat ve  lokal hasılatı, dernek yararına  tertiplenen geceler hasılatı ile diğer çeşitli faaliyetlerden sağlanacak gelirler.

e) Menkul ve gayri menkul mallardan  ve diğer menkul kıymetlerden elde edilecek gelirler,

f) 2908 sayılı Kanunla tespit edilen müsaadesi alınan tesislerden ve işletmesinden doğacak gelirler,

g) Dernekler yasasına göre kurulmuş dernekler ve teşekküllerinin feshi ve infısahı halinde devredilen menkul ve gayri menkulleri ve nakitlerinden elde edilecek gelirler,

ı) Dernek, Genel Kurul tarafından, Yönetim Kuruluna verilecek yetki ile üyelerinden, 3.Şahıslardan,

Kurumlardan ve Bankalardan faaliyetlerini yürütmek için borç ve kredi alabilir.

 

Madde 29- Dernekler genel kurullarının yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilirler. Dernekler edindikleri  taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler. Genel kurul toplantısı ve organlara seçilenlerin idareye bildirilir.

 

Madde 30- Derneği, resmi daireler ile kamu ve özel kuruluşlarda  temsil etme Başkana aittir.

 

Madde 31- Dernekler, defterlerinde ve kayıtlarında ve Türkiye Cumhuriyetinin resmi kurumlarıyla yazışmalarında Türkçe kullanılır.

 

Madde 32- Dernek giderleri ana tüzükte yazılı prensiplere  göre Yönetim Kurulunca hazırlanıp Genel Kurulun tasdikine sunulan bütçe dahilinde ve Başkan ile Muhasip üyenin müştereken imzasını taşıyan harcama belgesi ile yapılır.

 

Madde 33- Derneğin mal ve paralarını hüsnü idare sarf ve muhafazasından Yönetim Kurulu müştereken mesuldür. Dernek mal ve paraları milli bankalar dışında gerçek ve tüzel kişilere tevdi olunmaz.

 

DERNEKÇE TUTULACAK DEFTERLER

Madde 34-

a) Karar Defteri (Yönetim Kurulu Karar Defteri

b)Üye Kayıt Defteri,

c) Evrak Kayıt defteri,

d) Demirbaş Defteri,

e) İşletme Hesabı Defteri,

f)Alındı Belgesi Kayıt Defteri,

 

Tutulması zorunlu olan bu defterler noterden veya İl Dernekler biriminden tasdik edilecektir. Bu esas defterlerle yapılacak yönetmeliğe göre tutulması gerekecek diğer defterler Yönetim Kurulunun gözetimi altında tutulur ve muhafaza edilir.

 

DERNEĞİN FESHİ

Madde 35-  Derneğin feshi  Dernekler Kanununun  ilgili maddesi hükmüne göre yapılır.  Genel Kurul derneğin feshine karar verebilir.

Derneğin feshine  karar verilebilmesi için dernekte kayıtlı  üyelerin 2/3’ünün fesih toplantısına iştiraki şarttır.

Fesih kararı alınması için yapılan bu toplantılarda ekseriyet olmadığı veya herhangi bir sebeple yapılmayıp ertelendiği takdirde ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulu üye tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz ve fesih kararı toplantıya katılan 2/3 çoğunluğu ile alınır.

 

Madde 36- Derneğin feshine karar verildiği takdirde mevcut menkul ve gayri menkullerin ERBAA YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA,  vakfın mevcut olmaması halinde kamu yararına çalışan ve Erbaa’da bulunan herhangi bir hayır derneğine veya Erbaa’da bulunan spor kulübüne devredilebilir.

 

İNFİSAH

Madde 37- Derneğin aciz haline düştüğü veya Yönetim Kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı veyahut   Dernekler Kanunun  ilgili maddesinde yeter sayının bulunmaması sebebiyle üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısının yapılamadığı hallerde infisah eder. İnfısah halini tespit  derneğin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin kararı ile olur.

 

Madde 38- Bu tüzükte yer almamış olan konular hakkında umumi hükümlere göre işlem yapılır.  Dernekler Kanununda yasaklanan cezai hükümlerde dikkate alınarak hareket edilir.

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USÜLLERİ

Madde 39- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması

Halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapılabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı

Konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir

Kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte

Yapılamaz.

 

 

GEÇİCİ MADDE:

İlk Genel Kurul toplantısı yapılıncaya kadar derneği temsil edecek, yapılan tebligatları kabul edecek ve görev yapacak geçici Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri:

 

 

nike air max dame christian louboutin sko ray ban solbriller woolrich jakke louboutin sko canada goose tilbud louis vuitton taske parajumpers jakke louis vuitton pung barbour jakke ugg st?vler moncler jakke ray ban briller canada goose jakke air max dame

Adı ve Soyadı

kamagra 100mg kamagra bestellen cialis bestellen priligy dapoxetine cialis generika tadalafil 20mg levitra rezeptfrei levitra generika cialis preis kamagra apotheke cialis kaufen kamagra tabletten viagra generika online kamagra kaufen cialis ohne rezept lovegra kaufen kamagra online cialis ohne rezept viagra generika cialis generika viagra online kaufen kamagra shop levitra generika levitra 20mg viagra kaufen levitra preis kamagra gel kamagra bestellen viagra bestellen levitra generika viagra generika cialis generika kamagra kaufen viagra bestellen levitra ohne rezept levitra 20 mg lovegra kaufen viagra kaufen kamagra tabletten viagra generika kamagra oral jelly levitra generika levitra bestellen kamagra 100 kamagra oral jelly viagra bestellen

Telefon

Mesleği

Tebligat Adresi

 

1-Ali KAYA

2867115

Avukat

Atatürk Bulvarı No:191 Kat: 5 Kavaklıdere/ANKARA

2-Korkmaz YILDIRIM

2511848

Em.G.S.Böl.Müd

Ergazi Mah. Harran Sitesi No: 16 Batıkent/ANKARA

3-Şemsettin

YILDIRIM

2716659

Memur

Başbakanlık Savunma Sekreterliği Bakanlıklar/ANKARA

4-Necati VELİOĞLU

4765551

Müfettiş

Keklikpınarı Mah.  4. Sk. No:5/29 Dikmen/ANKARA

5-Mustafa BAŞ

4794053

Müfettiş

Ahmet Haşim Cad. Tuna Sk. Öveçler/ANKARA

 

 

 

 

 

cialis online viagra bestellen kamagra jelly kamagra oral jelly kamagra australia cialis australia levitra australia cialis 20 mg cialis prijs cialis kopen viagra voor vrouwen kamagra kopen viagra prijs

Adı ve Soyadı

Doğum Yeri-Tarihi

Mesleği

İkametgah Adresi

1-Ali KAYA

Erbaa-10/02/1959

Avukat

31.Cad. Me-Ko Sitesi C Blok 18 K.kusunlar/ANKARA

2-Korkmaz YILDIRIM

Erbaa-06/07/1941

Em.G.S.Böl.Müd

Ergazi Mah. Harran Sitesi No: 16 Batıkent/ANKARA

3-Şemsettin YILDIRIM

Erbaa- 22/01/1960

Memur

Mareşal Fevzi Çakmak Paşa Mah. Yiğit Sk. 16/4 Sincan/ANKARA

4-Necati VELİOĞLU

Erbaa-1940

Müfettiş

Keklikpınarı Mah.  4. Sk. No:5/29 Dikmen/ANKARA

5-Mustafa BAŞ

Erbaa-05/03/1961

Müfettiş

Ahmet Haşim Cad. Tuna Sk. Öveçler/ANKARA

6-Hamit EŞEN

Erbaa-1966

Memur

Ceyhun Atıf Kansu Cad. 18. Sk. 8/4 Balgat/ANKARA

7-Mehmet  AKBULUT

Erbaa-10/01/1968

 

İşçi

Huzur Mah. 16. Sk. No: 26/3 Dikmen/ANKARA

timberland boots parajumpers long bear canada goose trillium parka canada goose jakke parajumpers udsalg parajumpers jakke udsalg ugg hjemmesko timberland sko canada goose jacket parajumpers long bear udsalg


Mail Listemize Kaydolun !
Ad Soyad Girin..
Mail Adresinizi Girin..
     
yönetim@erbaadernek.org.tr