MADDE 1

Adı : Erbaa Kültür ve Dayanışma Derneği Merkezi: Ankara

Merkez dahilinde adres değişikliği yapmaya Genel kurul yetkilidir.

DERNEĞİN AMACI VE GERÇEKLEŞTİRME BİÇİMLERİ

MADDE 2-

A- Derneğin Amacı: Siyasi bir gaye gütmeksizin Erbaalılar arasındaki sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı tesis ve temin etmek, bölgesi halkının nerede olursa olsun daha iyi koşullar içinde yaşamlarını temin için maddi ve manevi yardımda bulunmak ve Erbaalı gençlerin artan ölçüde yararlı unsurlar haline gelmelerini sağlamaktır.

B- Bu amacı gerçekleştirmek için Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri;

1) Erbaa’lı muhtaçlara olanakları nisbetinde nakdi yardımda bulunmak,

2) Erbaa ilçesi nüfusuna kayıtlı hemşehrilerinden muhtaç olanlarına öncelikle yardımda bulunmak,

3) Herhangi bir yüz kızartıcı suçu bulunmayan, işine son verilen memur ve işçi hemşehrilerinin mağduriyetlerini giderici tedbirler almak üzere teşebbüslerde bulunmak,

4) Su baskını, yangın, deprem gibi benzeri afetlere uğrayanlara, kaza geçirmişlere yardımda bulunmak,

5) Yüksek öğrenime devam eden öğrenciler için yurtlar yaptırmak ve kiralamak. Erbaa’ lı öğrencilere yurt içinde nerede olursa olsun imkanları nisbetinde nakdi, karşılıklı veya karşılıksız yardımda bulunmak,

6) Düşkün ve yardıma muhtaç üyeler için huzurevi yaptırmak, kiralamak veya mevcutlardan istifade imkanlarını araştırmak,

7) Çocuk yuvaları ve kreşler açmak veya açık bulunan yerlerden istifade imkanlarını araştırmak,

8) Üyelerin ve hemşehrilerin ve ailelerinin sosyal ve kültürel ihtiyaç ve gelişmelerine yardımcı olmak için gereken kamp ve sair tesisleri kurmak, kurulmuş olan tesislerden faydalanmasını sağlamak ve toplu tesisler edinmeleri için imkanlar arayıp girişimlerde bulunmak,

9) Yüksek tahsil çağında bulunan çocuklar için yurtlar tesis etmek ve buralarda bulunan fakir ve yardıma muhtaç çocuklara yiyecek, giyecek, araç ve gereç sağlamak ve tahsil hayatını başarılı geçirdiğini belgeleyen öğrencilere karşılıklı veya karşılıksız burslar vermek,

10) Hemşehrileri ilgilendiren haberleri özellikle üyelerin ve hemşehrilerin düğün gibi hayırlı, hastalık, vefat gibi üzücü hallerini istedikleri takdirde seri şekilde üyeler ve hemşehrilerine duyurulmasını sağlamak,

11) Derneğin yapacağı hizmetler iç yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelikler Genel Kurulun kabulü ile yürürlüğe girer. Yönetmelikler Genel Kurul onayından geçene kadar Yönetim Kurulu Kararı ile yukarıdaki hususların gerçekleştirilmesine çalışır.

12) Taşınır ve taşınmaz edinebilir, kiralayabilir, satabilir ve kiraya verebilir.

13) Yasalara ve ana tüzüğe aykırı olmamak kaydıyla gerekli gördüğü diğer çalışmaları yapabilir.

14) Dernek adına lokal açabilir.

15) Derneğin Ankara içi ve dışı şubesi bulunmamaktadır.

16) Yörenin kültür ve sanat değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak ve unutulmamasını sağlamak üzere kültürel ve sanatsal faaliyetleri ile bu konuda konferans ve paneller düzenlemek

DERNEK ÜYELİĞİ VE ÜYE OLMA ŞARTLARI

MADDE 3 Derneğe üye olabilmek için;

 1. a) Medeni haklara sahip olmak,
 2. b) 18 yaşını doldurmuş olmak,
 3. c) Derneğin gayelerini benimsemiş olmak,
 4. d) Halen Ankara’da oturmakta olan ve Erbaa nüfusuna kayıtlı veya Erbaa nüfusuna kayıtla anne ve babadan olmak,
 5. e) İki dernek üyesi tarafından teklif edilmek.

Bu koşulları taşıyan herkes Derneğe üyelik için Dernekçe hazırlanmış “üyelik giriş bildirgesini” doldurup imzalamak suretiyle yazılı olarak başvurabilir.

Yönetim Kurulu üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde kabul veya isteğin reddi şeklinde karar bağlayıp sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır. Dernekler Kanununda gösterilen kamu hizmetli görevlilerinin üyeliğe kabulü için ilgili merciden izin almış olmaları şarttır. Yabancı uyrukluların üyeliği, Türkiye’de ikamet hakkının olmasına bağlıdır.

ÜYELERİN HAKLARI VE FAHRİ ÜYELİK

MADDE 4- Hiç kimse Derneğe üye olmaya veya Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı dilekçe ile istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır. Dernek üyeleri aidatlarını ve derneğe olan diğer borçlarını süresinde ödemek ve ana tüzüğe aykırı davranmamak yükümlülüğü altındadır. Dernek üyeleri yıllık 60 YTL (altmış Yeni Türk Lirası) üye aidatlarını ve 5 YTL (beş Yeni Türk Lirası) giriş aidatı öderler. Genel Kurul, güncel ekonomik gelişmeleri göz önüne alarak üye giriş ve aidatını artırmaya gidebilir. Erbaa’lı kimliğini benimseyen ve derneğe maddi ve manevi yardımda bulunmuş olan herkes fahri üye olabilir. Fahri üyeliğe kabul madde 4’de belirtilen yazılı usule göre yapılır. Fahri üyeler kararlara katılma ve dernek organlarında görev alma dışında tüm üyelik haklarından yararlanabilirler. Fahri üyeler dilediklerinde üyelik aidatı verebilirler.

DERNEK ÜYELİĞİNDEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA ŞARTLARI

MADDE 6-

 1. a) Dernek üyeliğinden her zaman çıkmak mümkündür. Bunun için Yönetim Kuruluna yazılı müracaatta bulunmaları yeterlidir. Üye, yazılı müracaatını takip eden bir ay sonunda üyelikten ayrılmış sayılır. Durum bir mektupla adresine bildirilir.
 2. b) Üyelikten çıkarma usulü:Bir üye hakkına Dernek üyeliğinden çıkarmayı gerektirir bir halin varlığı ihbar olunur veya Yönetim Kurulunca sair şekillerle öğrenilir ise Yönetim Kurulu olayı münasip göreceği yollarla tahkik eder ve sonucuna göre karara bağlar. Dernek Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyelerinin üyelikten çıkarmayı gerektirir fiil ve hareketlerinin belirlenmesi halinde durumları Yönetim Kurulunca Disiplin Kuruluna intikal ettirilir. Disiplin Kurulunca yapılacak soruşturma sonucu bir rapor halinde Yönetim Kuruluna intikal ettirilir ve Yönetim Kurulunca gereken karar verilir.

Dernek Yönetim Kurulunun ihraç kararlarına karşı Genel Kurul toplantılarında itiraz olunabilir. Genel Kurulların bu hususta vereceği karar kesindir.

SEÇME VE SEÇİLME USULLERİ

MADDE 6- Dernek üyeleri Genel Kurulda seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kendi kullanmak zorundadır. Fahri üyenin oy kullanma hakkı yoktur.

ÜYELERİN DERNEK FAALİYETLERİNDEN YARARLANABİLMESİ

MADDE 7- Derneğin üyesi sıfatına haiz her kişi Derneğin lokallerinden, sosyal tesislerinden ve yardımlarından vesair faaliyetlerden yararlanır.

ONUR KURULU

MADDE 8-Yönetim, Denetim Kurulları ile Disiplin Kurulu Başkanları ve bu kurulları kendi üyeleri arasında gizli oy ile seçecekleri birer üyeden teşekkül eder. Onur Kurulu Dernek yararına büyük hizmetler ifa eden veya bağışta bulunan kimselere onur belgesi verebilir.

DERNEK ORGANLARI

Madde 9-

a-Genel Kurul

b-Yönetim Kurulu

c-Denetleme Kurulu

d-Disiplin Kurulu’ndan ibarettir

GENEL KURULUN KURULUŞU

Madde 10-

a-Yönetim Kurulu

b-Denetleme Kurulu

c-Disiplin Kurulu ve Dernek kayıtlı üyelerden teşekkül eder.

Genel Kurul toplantıları ve seçimleri iki senede bir yapılır. Yönetim ve Denetleme Kurulları gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu toplantıya çağırmaya mecburdur. Yönetim Kurulunun bu mecburiyeti yerine getirmemesi halinde Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakiminin Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişilik heyet Genel Kurulu Mart ayı içinde toplantıya çağırır.

ÇAĞRI USULÜ

Madde 11- Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü ve saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılamaz. İkinci toplantının nerede, hangi gün ve saatte yapılacağı da aynı ilanda belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan fazla olamaz. Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Fıkra esaslarına göre Genel Kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTININ YERİ VE YAPILIŞ USULÜ

Madde 12- Genel Kurul toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz. Genel Kurul Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olamaz. Dernek Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen gün ve saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adlar karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. İkinci fıkrada belirtilen tamsayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan yeteri kadar başkan vekili ve iki katip üye seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katip üyeler, toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

Genel Kurulun karar alma şekli ve karar nisabı;

Genel Kurul kararları ekseriyetle açık oyla alınır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 13- Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve Denetim Kurullarının çalışma ve faaliyet raporlarının görüşülmesi,Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

4-Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması veya idare şekli hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

6-Derneğin Federasyona veya bir üst kurula katılması,

7-Derneğin feshedilmesi,

8-Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

GENEL KURUL TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Madde 14- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.

Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.

Tüzük tadili Genel Kuruldaki mevcudun 2/3’nün oyu ile kabul olunur.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

Madde 15- Genel Kurul iki yıl için tek bir Genel Başkan, 10 (on) kişilik asil üye ile 10 (on) kişilik yedek üyeyi gizli oyla seçer.

Yönetim Kurulu asil üyeler arasından 2 (iki) Başkan Yardımcısı, 1 (bir) Genel Sekreter ve Muhasip Üye seçer.

Asil üyeliklerden boşalanların yerine yedeklerden oy alma sırasına göre çağrılırlar.

MADDE 16- Yönetim Kurulu en az ayda bir veya Başkan yahut Yönetim Kurulu üyesinden dört kişinin yazılı isteği üzerine her zaman toplanır.

Mazeret beyan etmeksizin üst üste üç kere toplantıya gelmeyen üye Yönetim Kurulu üyeliğinden müstafi sayılır.

Yönetim kurulu çoğunlukla karar alır. Yönetim kurulunda oylamalar açık olarak yapılır. Eşitlik halinde başkanın bulunduğu tarafın oyu ile karar alınır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 17- Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. a) Derneği temsil etmek veya bu hususları yerine getirir,
 2. b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

c)Dernek Tüzüğünün ve mevzuatın verdiği diğer işleri yapmak,

 1. d) Derneğin içişleri kollarının faaliyetleri ve lokalin taşınmazların idaresi için yönetmelik hazırlamak ve lüzumlu görürse kollara ve lokale birer aza vererek faaliyetlerini yakından takip etmek,

e)Derneğe ait kayıt ve defterleri tutmak ve muhafaza etmek,

 1. f) Derneğin icra organı olarak iş programı Ana Tüzük hükümlerinin direktifi dairesinde derneğe ait bütün işleri yapmak ve yaptırmak,
 2. g) Üyelerin sosyal yaşantılarına ve sağlık durumlarıyla ilgilenip kamplar, lokaller, huzur evleri tesis etmek, bunların işlemesini ve işletilmesini sağlamak,

BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 18- Başkan Derneği temsil, gündemi ihzar, müzakereleri idare, toplantı açma ve yoklama yapma yetkisine haizdir.

Madde 19- Başkan Yardımcısı: Dernek Başkanının Yardımcısı olup, Başkanın yokluğunda Başkanın görev ve yetkilerine haizdir. Başkanın ayrılması halinde ilk kongreye kadar Genel Başkanlık görevini üstlenir ve devam ettirir.

Madde 20- Genel Sekreter: Derneğe ait muamelatı yapar, evrak ve defterlerin tanzim, muhafaza, yönetim kararlarını zapt ve başkanın verdiği yetki nispetinde Dernek adına yapılan yazışmalara imza eder.

Madde 21- Muhasip Üye: Dernek hesaplarını tutar. Dernek üye aidatı, teberruları, diğer hasılatı toplar ve milli bankalarda muhafaza eder. Sarf evrakının tanzim eş Başkanla birlikte imza edeceği vesikalarla, bankadan lüzumu kadar para çekip sarfiyatı bütçeye göre idare eder. Dernek gelirlerinin tahsilatlarını temin ve aidatını vaktinde ödemeyen üyeleri Yönetim Kuruluna ihbar eder.

Başkan veya Başkan vekili ile Muhasip Üyenin müşterek imzalarıyla bankadan para çekilir.

DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Madde 22- İki senede bir Genel Kurulca seçilecek üç asil, üç yedek üyeden teşekkül eder. Dernek muamelat, muhabere ve hesaplarını en az ikisi bir arada tetkik eder.

Genel. Kurul toplantısından 15 gün önce genel bir teftiş yaparak hazırlayacakları raporu Genel Kurula sunar. Yönetim kurulu tarafından hazırlanacak bütçe hakkında Genel Kurula mütalaa arz eder. Denetleme Kurulu 6(altı) ayda bir veya lüzumlu gördüğü durumlarda denetleme yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim kuruluna sunar.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Derneğin denetleme kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.”

 

Madde 23- Denetciler yaptıkları kontrol ve teftiş sonucunda bir raporla Yönetim Kuruluna bildirir. Genel Kurulun davet edilmesi icap eden hallerde, Yönetim Kurulunun ihmale ve acze düştüklerine kani olduklarında, sorumluluğu tamamen kendilerine ait olmak şartı ile Genel Kurulu toplantıya davet ederler.

DİSİPLİN KURULU

Madde 24- Dernek üyeleri aleyhine yapılacak şikayetleri tetkik edip, karara bağlamak üzere genel kurulca 3(üç) asil, 3(üç) yedek disiplin kurulu üyesi seçer.

Disiplin Kurulu üyeleri hakkında:

a)İhtar,

b)Tevhih cezaları verebilir,

 1. c) 6. maddenin b bendindeki sebeplerin gerçekleştiğinin tespiti halinde üyenin dernekten ihracı ile ilgili belgeleri, yazılı görüşü ile birlikte Yönetim Kuruluna bildirir.

ORGANLAR VE SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde 25- Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 (otuz) gün içinde, Yönetim Kurulu başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları derneğin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde 26- Dernek üyelerine dernek adına gördükleri faal hizmetlerden dolayı ücret veya maaş adı altında para verilemez.

Madde 27- Ana tüzük kayıtlı üyeden en az 2/3’nün veya Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca değiştirilebilir.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Madde 28- Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

 1. a) Derneğin kuruluşu sırasında yapılacak teberrüler,
 2. b) Derneğe girerken ödenecek giriş aidatı 5 YTL. üyelik aidatı yıllık 60 YTL. dir. Üye üyelik aidatını isterse aylık veya peşin ödeyebilir. Teberrüde bulunabilir.
 3. c) Her türlü bağışlar kabul edilir.
 4. d) Dernekçe tertiplenecek müsamere, piyango, seyahat ve lokal hasılatı, dernek yararına tertiplenen geceler hasılatı ile diğer çeşitli faaliyetlerden sağlanacak gelirler.
 5. e) Menkul ve gayri menkul mallardan ve diğer menkul kıymetlerden elde edilecek gelirler,
 6. f) 2908 sayılı Kanunla tespit edilen müsaadesi alınan tesislerden ve işletmesinden doğacak gelirler,
 7. g) Dernekler yasasına göre kurulmuş dernekler ve teşekküllerinin feshi ve infısahı halinde devredilen menkul ve gayri menkulleri ve nakitlerinden elde edilecek gelirler,

ı) Dernek, Genel Kurul tarafından, Yönetim Kuruluna verilecek yetki ile üyelerinden,

3.Şahıslardan,

Kurumlardan ve Bankalardan faaliyetlerini yürütmek için borç ve kredi alabilir.

Madde 29- Dernekler genel kurullarının yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilirler. Dernekler edindikleri taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler. Genel kurul toplantısı ve organlara seçilenlerin idareye bildirilir.

Madde 30- Derneği, resmi daireler ile kamu ve özel kuruluşlarda temsil etme Başkana aittir.

Madde 31- Dernekler, defterlerinde ve kayıtlarında ve Türkiye Cumhuriyetinin resmi kurumlarıyla yazışmalarında Türkçe kullanılır.

Madde 32- Dernek giderleri ana tüzükte yazılı prensiplere göre Yönetim Kurulunca hazırlanıp Genel Kurulun tasdikine sunulan bütçe dahilinde ve Başkan ile Muhasip üyenin müştereken imzasını taşıyan harcama belgesi ile yapılır.

Madde 33- Derneğin mal ve paralarını hüsnü idare sarf ve muhafazasından Yönetim Kurulu müştereken mesuldür. Dernek mal ve paraları milli bankalar dışında gerçek ve tüzel kişilere tevdi olunmaz.

DERNEKÇE TUTULACAK DEFTERLER

Madde 34-

 1. a) Karar Defteri (Yönetim Kurulu Karar Defteri

b)Üye Kayıt Defteri,

 1. c) Evrak Kayıt defteri,
 2. d) Demirbaş Defteri,
 3. e) İşletme Hesabı Defteri,

f)Alındı Belgesi Kayıt Defteri,

Tutulması zorunlu olan bu defterler noterden veya İl Dernekler biriminden tasdik edilecektir. Bu esas defterlerle yapılacak yönetmeliğe göre tutulması gerekecek diğer defterler Yönetim Kurulunun gözetimi altında tutulur ve muhafaza edilir.

DERNEĞİN FESHİ

Madde 35- Derneğin feshi Dernekler Kanununun ilgili maddesi hükmüne göre yapılır. Genel Kurul derneğin feshine karar verebilir.

Derneğin feshine karar verilebilmesi için dernekte kayıtlı üyelerin 2/3’ünün fesih toplantısına iştiraki şarttır.

Fesih kararı alınması için yapılan bu toplantılarda ekseriyet olmadığı veya herhangi bir sebeple yapılmayıp ertelendiği takdirde ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulu üye tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz ve fesih kararı toplantıya katılan 2/3 çoğunluğu ile alınır.

Madde 36- Derneğin feshine karar verildiği takdirde mevcut menkul ve gayri menkullerin ERBAA YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA, vakfın mevcut olmaması halinde kamu yararına çalışan ve Erbaa’da bulunan herhangi bir hayır derneğine veya Erbaa’da bulunan spor kulübüne devredilebilir.

İNFİSAH

Madde 37- Derneğin aciz haline düştüğü veya Yönetim Kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı veyahut Dernekler Kanunun ilgili maddesinde yeter sayının bulunmaması sebebiyle üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısının yapılamadığı hallerde infisah eder. İnfısah halini tespit derneğin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin kararı ile olur.

Madde 38- Bu tüzükte yer almamış olan konular hakkında umumi hükümlere göre işlem yapılır. Dernekler Kanununda yasaklanan cezai hükümlerde dikkate alınarak hareket edilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USÜLLERİ

Madde 39- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması

Halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapılabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı

Konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir

Kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte

Yapılamaz.